Tillsammans för Lund kräver brandskydd för rullstolsburna elever och personal

Det byggs många nya skolor i Lund men flera av dem går inte att ta sig ut ur om det börjar brinna och du använder rullstol. Tillsammans för Lund skickade därför den 21 oktober 2018 följande brev till politikerna i byggnadsnämnden i Lunds kommun:

Den svenska bygglagstiftningen har sedan efterkrigstiden kontinuerligt strävat efter ökad tillgänglighet för människor med olika funktionsvariationer och rörelsehinder. Dels genom lagen om enkelt avhjälpta hinder, och dels genom att Boverkets byggregler (BBR) flertalet gånger har skärpts för att öka tillgängligheten för människor med normbrytande funktionsvariation och rörelsehinder.

Den historiska trenden med ökande tillgänglighet är givetvis positiv, även om det går frustrerande långsamt. Att komma in i en byggnad, dvs. tillgänglighet, är dock inte tillräckligt. Det måste även finnas en rimlig möjlighet att komma ut ur byggnaden vid en brand. På fackspråk kallas det frångänglighet. Grundkravet på utrymningssäkerhet och frångänglighet är tydligt i plan- och byggförordningen: att ”personer i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt”. Det är svårt att se att rörelsehindrade elever och lärare inte skulle omfattas av detta lagkrav.
Utgångspunkten för skolor är att personer kan utrymma självständigt utan att räddas av t.ex. räddningstjänsten. Ett av de mest grundläggande kraven på brandsäkerhet är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena skulle blockeras av branden, går det därmed att sätta sig i säkerhet genom att använda den alternativa utrymningsvägen.

En föråldrad regel i Boverkets byggregler medger dock att den ena utrymningsvägen i skolor får utgöras av fönsterutrymning, Det innebär i klarspråk att klättra ut genom ett fönster och sedan hoppa 2 meter från fönstrets underkant. Det säger sig självt att det är en manöver som elever med rörelsehinder i många fall inte har rimliga förutsättningar att kunna klara av. Det räcker med en stukad fot, en bruten arm eller höjdskräck för att det ska vara svårt att genomföra fönsterutrymning utan allvarliga skador, om det ens går. Det innebär att dessa personer löper stor risk att inte kunna ta sig ut om den andra utrymningsvägen har blockerats av branden. Samtidigt vet vi av olycksstatistik att skolor är kraftigt överrepresenterade när det gäller brand. Det brinner relativt ofta i skolor i Sverige, och även i Lund har vi haft många tillbud av barns lek med och försök till anlagd brand.

Det är därför helt orimligt att rullstolsbundna skolbarn inte ens har det grundläggande brandskyddet i att kunna ta sig ut om den ena utrymningsvägen skulle blockeras vid en brand. Det räcker med en stukad fot eller bruten arm för att det ska vara svårt att kunna fönsterutrymma utan risk för allvarliga skador, om ens alls.
Vår vädjan till Lunds byggnadsnämnd, skolförvaltning och de kommunala fastighetsbolagen är tydlig:
– Bygg de nya skolorna med utrymningsvägar som kan användas av alla elever, personal och besökare.
– Inventera befintliga skolor med hänsyn till frångängliga utrymningsvägar, och ta fram en handlingsplan för hur utrymningssäkerheten ska kunna förbättras. Prioritera i första hand skolor där det vistas elever eller personal med rörelsehinder, och i andra hand enkelt avhjälpta hinder där frångänglighet med enkla medel kan uppnås utan att det blir ekonomiskt betungande för skolverksamheten.

En tänkbar invändning är att kommunen inte har makt över byggreglerna, och att det är svårt att överblicka kostnaderna, särskilt för befintliga skolor. Det är sant att det är Boverket, och inte kommunerna, som ansvarar för byggreglerna. Det hindrar dock inte att Lunds kommun i egenskap av byggherre eller beställare kan välja en utrymningstrategi utan fönsterutrymning. Ges rätt förutsättningar redan från start blir kostnaden närmast försumbar i förhållande till totalkostnaden. Därför bör frångänglighet särskilt beaktas för de nya skolor som nu ska byggas från grunden i Lunds kommun. Att ändra i efterhand eller för befintliga skolor kan i vissa fall bli betydligt mer komplicerat och därmed inte lika kostnadseffektivt som vid en väl genomtänkt nyprojektering. Därför är det rimligt att börja med de nya skolor som kommer att byggas i Lund de närmaste åren.

Brevet är författat av aktivisten Rasmus Tyrmander på hela Tillsammans för Lunds vägnar.

Lämna en kommentar