Policy för gåvor

Antagen av Förbundet Tillsammansskapets förbundsstyrelse 2017-05-05

Om Förbundet Tillsammansskapet

Förbundet Tillsammansskapet (i fortsättningen benämnt ”förbundet”) är en organisation för
sammanhållning, jämlikhet och lika villkor. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet.
Förbundets medlemmar är föreningar, nätverk och aktivistgrupper som genom organisering bygger
sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället.

Kommunikation med givare

Stödmedlemmar och givare som skänker minst 5 000 kronor i en enskild betalning får ett tackbrev
som skickas till givarens folkbokföringsadress eller motsvarande. Givare som vill ta del av
verksamhetsberättelse och bokslut ska få göra det.

Samarbeten med företag

Förbundet samarbetar med företag som stöder vår verksamhet och står bakom våra grundläggande
värderingar. Om företag som stöder förbundet vill berätta om det i sin externa kommunikation tar
förbundet beslut från fall till fall, i dialog med det berörda företaget. Samma sak gäller om förbundet
vill berätta om ett visst företags stöd i sin egen externa kommunikation.

Nekande av gåvor

Förbundet kan tacka nej till en gåva, till exempel om givarens värderingar eller verksamhet står i strid
med förbundets, eller om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av förbundet.

Ändamålsbestämda gåvor

Om givaren vill att en gåva ska gå till ett visst ändamål ska detta respekteras, alternativt tas inte gåvan
emot.

Gåvor i form av värdepapper och fast egendom

Värdepapper som emottas via gåva eller testamente ska säljas så snart som möjligt, på det sätt som
testatorn eller givaren önskar.
Hur gåvor i form av fast egendom ska hanteras beslutas av förbundet i varje enskilt fall.

Tvistiga gåvor

Förbundets generella hållning i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja är uttryckt och
därmed ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, samarbetar förbundet med en jurist för att reda ut
de juridiska aspekterna. Varje bestridande bedöms från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden
behandlas på samma sätt.

Återbetalning

Förbundet återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid. Om
förbundet mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare ska gåvan
återbetalas eller överföras snarast till den avsedda mottagaren